Tag: ศิลปะร่วมสมัย

ศิลปะร่วมสมัย
ศิลปะ
adminone

ศิลปะร่วมสมัย

ศิลปะร่วมสมัย แม้ตั้งใจจะแบ่งภาพซีกขวาให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับอินเดียวและซักซ้ายนั้นเล่าเรื่องประเทศไทย แต่ภาพทั้งสองฝั่งนั้นกลับแทบไม่มีความแตกต่าง โดยภาพวาดเหล่านี้นั้นมีการปรากฏของแม่น้ำหลายสาย และนาข้าวสะท้อนวิถีทางเกษตรกรรมและวิถีการใช้ที่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย เป็นผลงานที่มีความสวยงามและน่าสนใจมาก โดยภาพวาดนี้จัดนำเสนอขึ้นโดยศิลปินชาวอินเดีย มีการจัดนำเสนอในนิทรรศการอินโดไทยแลนด์ที่มีการรวบรวมศิลปินจากไทยและอินเดียมาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองผ่านศิลปะร่วมสมัย  ศิลปินชาวอินเดียได้บอกว่าเค้าได้เลือกใช้สัญลักษณ์ที่ชาวไทยและชาวอินเดียมีความเข้าใจและรู้ถึงความหมายสิ่งนั้นๆร่วมกัน เช่น ดอกบัว ที่มีความหมายถึงความดีงามนั่นเอง ความเข้าใจทางศิลปะนี้สะท้อนให้เห็นว่าไทยและอินเดียนั้นมีความคล้ายคลึงกันในด้านวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ การใช้ภาษาและรวมไปถึงสิ่งที่สำคัญคือการนับถือศาสนาพุทธ  ศิลปะที่มีการทำขึ้นมานั้นเป็นการกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นในสิ่งที่เห็นจากทั้งไทยและอินเดียหรือจากจินตนาการที่เค้ามี มาถ่ายทอดผ่านภาพว

Read More »